O Fundacji

Fundacja "Otwórz się" tworzy takie warunki, które pozwalają na otwieranie się ludzi i grup społecznych, lokalnych społeczności i organizacji w różnych aspektach życia, co prowadzi do rozwoju, wzrostu świadomości, zrozumienia, przyjaźni i dobra.

Kontakt
Napisz do nas

O Fundacji

Misja

W dzisiejszym świecie, w którym problemem staje się samotność, brak integracji, tolerancji i zrozumienia, zamykanie się na innych, słaba komunikacja, a także brak wiary we własne siły, talent i potencjał widzimy potrzebę pokazywania, że otwieranie się na otaczający świat i na drzemiący w nas samych potencjał może przyczynić się do poprawy jakości życia jednostek, organizacji i grup społecznych. Misją Fundacji “Otwórz się” jest tworzenie takich warunków, które pozwolą na otwieranie się ludzi i grup społecznych, lokalnych społeczności i organizacji w różnych aspektach życia, co będzie prowadziło do rozwoju, wzrostu świadomości, zrozumienia, przyjaźni i dobra. To właśnie chcemy robić. Będziemy pomagać w otwieraniu się na samych siebie, na innych i na otaczający nas świat.

Akt fundacyjny

Powołujemy do życia fundację, która będzie przekazywać wartości, kulturę, idee, dobro i przyjaźń oraz stwarzać warunki do współdzialania. Otwartość, to przyglądanie się światu i ludziom, ich pomysłom i doświadczeniu. To świadome doświadczanie różnych aspektów otaczającej nas rzeczywistości, łatwość nawiązywania kontaktów i chęć poznawania ludzi, ich wartości, twórczości. Otwartość to także chęć sprawdzenia się w nowej sytuacji czy spróbowania czegoś, czego się do tej pory nie próbowało, to dzielenie się z innymi własną twórczością i dostrzeżenie jak inni mają wiele do zaoferowania. Dzięki otwartości mamy szansę wzbogacić własne życie, poszerzyć horyzonty, lepiej żyć. Wierzymy, że otwarcie się na idee, wspólne dzielenie się doświadczeniami prowadzi do wzrostu świadomości i zwiększenia poczucia tożsamości zarówno poszczególnych ludzi jak i całych grup społecznych. Dzielenie się dobrem, doświadczeniem, leży u podstaw rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Chcemy tworzyć szeroko pojętą kulturę, w której przenikają się ze sobą rożne formy działania i wartości.

Statut Fundacji "Otwórz się"
Numer KRS: 0000502432
Borys Kozielski
Borys Kozielski - prezes Zarządu Fundacji

Interesują mnie zagadnienia związane z szeroko pojętą komunikacja społeczną. Zajmuję się tworzeniem audycji w formie radiowej. Koordynuję projekty komunikacyjne i medialne. Jestem zwolennikiem i propagatorem otwartego dostępu do dóbr kultury, publikacji na wolnych licencjach.


Antonina Kozielska - wiceprezes Zarządu Fundacji
Dane Fundacji
Fundacja "Otwórz się"
ul. Wyspowa 29/1
03-687 Warszawa

NIP: 5242767966
Dane NIP: FUNDACJA OTWÓRZ SIĘ
REGON: 147180146
Dane REGON: FUNDACJA OTWÓRZ SIĘ
KRS: 0000502432
Dane KRS: FUNDACJA OTWÓRZ SIĘ
Data wpisu do KRS: 18 marca 2014

Sposób reprezentacji podmiotu:
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych może składać każdy członek zarządu samodzielnie
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Cel i działania organizacji:
1. Rozwój i promocja kultury i sztuki oraz jej twórców.
2. Rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej oraz jej upowszechnianie i umożliwienie pełnego i równoprawnego uczestnictwa wszystkim grupom społecznym.
3. Rozwój komunikacji społecznej i środków przekazu w kraju i za granicą.
4. Wspieranie działań edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych.
5. Promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

6. Wspieranie edukacji obywatelskiej.
7. Promowanie idei otwartości, szczerości i współdziałania między ludźmi.

Telefon: +48 602 218 851

Numer konta:
82 1140 2004 0000 3602 7669 8174


Sprawozdania z dzialaności fundacji